ក្រុមប្លក

Psiphon Inc.​គឺជាក្រុមហ៊ុនកាណាដាហើយសមាជិកភាគច្រើននៃក្រុមការងាររបស់យើង គឺជាអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសដើម។ នេះមានន័យថា ការប្រកាសកំណត់ហេតុបណ្ដាញរបស់យើង មានជាភាសាអង់គ្លេស។ យើងនឹងបកប្រែវាជាភាសាផ្សេងតាមដែលយើងអាចធ្វើបាន។

ដាក់ជាភាសាអង់គ្លេស