ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်လုံခြုံရေး မူဝါဒ

Psiphon သည် သုံးစွဲသူများ၊ end user များ၊ ဖြန့်ချိသူများနှင့် ထောက်ပံ့သူများ၏ ပုဂ္ဂလစိတ်ဝင်စားမှုများကို ကာကွယ်ရန် ကတိပြုထားပါသည်။ ဤ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒသည် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုမည်ကို ယေဘုယျအားဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ Psiphon သည် ကနေဒါလူမျိုးပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အွန်တာရီယိုတွင် ရုံးချုပ်ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒသည် ကနေဒါနှင့် အွန်တာရီယို ဒေသဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလလုံခြုံရေး ဥပဒေများနှင့် အခြေအနေများကို ထင်ဟပ်၍ ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ကနေဒါလူမျိုးများနှင့် အွန်တာရီယို ဒေသဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလုံခြုံရေး ဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကို ဤတွင်လေ့လာနိုင်ပါသည် :

ပြုပြင်မွန်းမံမှုများ

From time to time, Psiphon will add entries to our Privacy Bulletin. This will happen for two reasons:

 • We modify the Privacy Policy. This can happen when new laws add different requirements, or if we start or stop using a third-party service. We will detail the changes made to the policy.
 • We temporarily deviate from our Privacy Policy by changing our information collection behaviour. This is typically done to resolve a problem with our service, or to give us more time to analyze our data relating to an interesting censorship event. We will describe the change, for example what was recorded, how long it was kept, and why.

Data Categories

အသုံးပြုသူလှုပ်ရှားမှုနှင့် VPN ဒေတာ

သင်ဘာလို့ ဂရုစိုက်သင့်ဘာလဲ?

When using a VPN or proxy you should be concerned about what the VPN provider can see in your data, collect from it, and do to it.

When you use a VPN, all data to and from your device goes through it. If you visit a website that uses unencrypted HTTP, all of that site's data is visible to the VPN. If you visit a website that uses encrypted HTTPS, the site content is encrypted, but some information about the site might be visible to the VPN. Other apps and services on your device will also transfer data that is encrypted or unencrypted. (Note that this is distinct from the encryption that all VPNs provide. Here we're only concerned with data that is or is not encrypted inside the VPN tunnel.)

For unencrypted services, it is possible for a VPN provider to see, collect, and modify (e.g., injecting ads into) the contents of your data. For encrypted data, it is still possible for a VPN to collect metadata about sites visited or actions taken. You should also be concerned with your VPN provider sharing your data with third parties.

Psiphon သည် သင်၏ဒေတာနှင့် ဘာကို မလုပ်သနည်း။

ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော မည်သည့် VPN ဒေတာများကိုမျှ ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်း သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်ပါ။

သင်၏ VPN ဒေတာပါအကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့မွမ်းမံခြင်းမလုပ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့မျှအထိခိုက်မခံနိုင်သော သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအတွက် တိကျသောအချက်အလက်များကို တတိယအုပ်စုများနှင့် လုံး၀မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။

Psiphon သည် အသုံးပြုသူ၏ မည်သည့်ဒေတာများကို စုဆောင်းသနည်း။

We will define some categories of data to help us talk about them in the context of Psiphon.

အသုံးပြုသူလှုပ်ရှားမှု ဒေတာ

While a user's device is tunneled through Psiphon, we collect some information about how they're using it. We record what protocol Psiphon used to connect, how long the device was connected, how many bytes were transferred during the session, and what city, country, and ISP the connection came from. For some domains (but very few, and only popular ones) or server IP addresses (e.g., known malware servers) that are visited, we also record how many bytes were transferred to it. (But never full URLs or anything more sensitive. And only domains of general interest, not all domains.)

Geographical location and ISP info are derived from user IP addresses, which are then immediately discarded.

An example of user activity data might be: At a certain time a user connected from New York City, using Comcast, and transferred 100MB from youtube.com and 300MB in total.

We consider user activity data the most sensitive category of data. We never, ever share this data with third parties. We keep user activity data for at most 90 days, and then we aggregate it and delete it. Backups of that data are kept for a reasonable amount of time.

စုပေါင်းထားသော ဒေတာ

Data is “aggregated” by taking a lot of sensitive user activity data and combining it together to form coarse statistical data that is no longer specific to a user. After aggregation, the user activity data is deleted.

An example of aggregated data might be: On a particular day, 250 people connected from New York City using Comcast, and transferred 200GB from youtube.com and 500GB in total.

Aggregated data is much less sensitive than activity data, but we still treat it as potentially sensitive and do not share it in this form.

မျှ၀ေနိုင်သော စုပေါင်းဒေတာ

When sharing aggregated data with third parties, we make sure that the data could not be combined with other sources to reveal user identities. For example, we do not share data for countries that only have a few Psiphon users in a day. We make sure that the data is anonymized.

ကျွန်ုပ်တို့သည် တတိယအုပ်စုများသို့ ဒိုမိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။

An example of shareable aggregated data might be: On a particular day, 500 people connected from New York City and transferred 800GB in total.

An example of data that is not shareable: On a particular day, 2 people connected from Los Angeles. Those people will be included in the stats for the entire US, but that is too few people to anonymously share city data for.

Psiphon သည် အသုံးပြုသူ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့် စုပေါင်းဒေတာများကို မည်သို့ပြုလုပ်သနည်း။

Activity and aggregated statistical data are vital for us to make Psiphon work best. It allows us to do things like:

 • Monitor the health and success of the Psiphon network: We need to know how many people are connecting, from where, how much data they're transferring, and if they're having any problems.
 • Monitor threats to our users' devices: We watch for malware infections that attempt to contact command-and-control servers.
 • Ensure users stay connected while foiling censors: We try to detect that a user is behaving like a real person and then reveal new Psiphon servers to them. (This is our obfuscated server list technology.)
 • နောင်အတွက်ခန့်မှန်းကျေ ကုန်ကျစရိတ် - ကျွန်ုပ်တို့ကုန်ကျစရိတ်သည် လစဥ်လွှဲပြောင်းပေးသော အသုံးပြုသူများ၏ ဒေတာပမာဏပေါ် အဓိကမူတည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသုံးနှုန်း အတက်အကျများကို လေ့လာနားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
 • အဓိကဆင်လုပ်ခြင်း၏သဘောသဘဝကို ဆုံးဖြတ်ပါ - ဝဘ်ဆိုက် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် ရုတ်တရက်သတိပေးချက် မရှိပဲပိတ်ဆို့ခံရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေသဆိုင်ရာ Psiphon အသုံအးနှုန်းသည် ကြီးမားစွာကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် ​WhatsApp ပိတ်ခဲ့တုန်းက သို့မဟုတ် တူရကီနိုင်ငံတွင် လူမှုကွန်ရက်ဆိုက်များ ပိတ်ခဲ့တုန်းက ဆိုလျှင် Psiphon အသုံးအနှုန်းများသည် အဆ ၂၀ စီလောက် မြင့်တက်လာပါသည်။
 • မည်သူများ အကူညီလိုအပ်သည်ကို နားလည်စေရန် - အချို့ဝဘ်ဆိုက် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် မည့်သည့်အချိန်အခါ နှင့် ဒေသတွင် အပိတ်မခံရပါ၊ အချို့ကတော့ အချို့သောနိုင်ငံများတွင် အမြဲတမ်းအပိတ်ခံရနိုင်ပါသည်၊ အချို့ကတော့ အချို့သောနိုင်ငံများတွင် တစ်ခါတစ်လေအပိတ်ခံရနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သုံးသူများ လွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်သင်ယူနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ အလေ့အထများကို နားလည်စေလိုပြီး မည်သူမှထိခိုက်သည်ကို သိပြီး Psiphon နှင့် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ပူးပေါင်းသူများဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားစေလိုသည်။

Psiphon သည် စုပေါင်းဒေတာများကို မည်သူနှင့် မျှဝေမည်နည်း။

Shareable aggregated data is shared with sponsors, organizations we collaborate with, and civil society researchers. The data can be used to show such things as:

 • How well Psiphon is working in a particular region.
 • The blocking patterns in a given country, for example during political events.
 • That the populace of a country is determined to access the open internet.

Again, only anonymized shareable aggregated data is ever shared with third parties.

Psiphon Client Advertising Networks

ဝန်ဆောင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် တခါတရံတွင် ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့် ကွတ်ကီးများနှင့် web beacons နည်းပညာများအား အသုံးပြီးကြေငြာများကို ထည့်သွင်းပါသည်။ ကွတ်ကီးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့၏ကြေငြာရှင်များအနေဖြင့် သင်၏အသုံးပြုမှုအချက်အလက်များကို သိရှိနားလည်နိုင်ပြီး ကြေငြာရှင်များနှင့် ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ပါတနာများအနေဖြင့် သင့်လျော်သလို ကြေငြာများထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ကောက်ယူသောအချက်အလက်အားလုံးကို ကျွနု်ပ်တို့၏ မိတ်ဖက်ကြေငြာရှင်များနှင့် သဘောတူညီထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒများအရ ကိုင်တွယ်ပါသည်။

Psiphon ၀ဘ်ဆိုဒ်များ

Google Analytics

ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်အချို့တွင် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူရန်အတွက် Google Analytics ကို အသုံးပြုပါသည်။ Google Analytics ဖြင့်ကောက်ယူထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို သင်၏ ဝက်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုအသုံးပြုသည့်ပုံစံကို သိရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန်အတွက်သာ သုံးပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ Google Analytics မှကောက်ယူထားသောသတင်းအချက်အလက်များသည် သင်မည်သူဖြစ်သည်ကို မဖော်ပြပါ၊ အခြားရင်းမြစ်များမှ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပူးပေါင်း၍လည်း မည်သူဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ မဖန်တီးပါ။

Google Analytics sets a permanent cookie in your web browser to identify you as a unique user the next time you visit the site, but this cookie cannot be used by anyone except Google, and the data collected cannot be altered or retrieved by services from other domains.

ယခုဝက်ဆိုက်ဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုများနှင့် ပတ်သတ်သော Google Analytics မှတဆင့်ကောက်ယူထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို Google မှ အသုံးပြုမှုနှင့် ဝေမျှမှု အတွက် ချမှတ်ထားသည့် Google Analytics အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များနှင့် Google ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်လုံခြုံရေးမူဝါဒတို့ဖြင့် ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားသည်။ သင်၏ web ဘရောက်ဇာရှိ အပြင်အဆင်များတွင် ကွတ်ကီးများကိုပိတ်ထားခြင်းဖြင့် ထိုသို့ မပြုလုပ်အောင် ရွေးချယ်ထားနိုင်သည်။

သိမ်းဆည်းထားသည်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရယူခြင်း မှတ်တမ်း

ဝက်ဆိုက်ဒ်ဖိုင်များနှင့် Psiphon ဆာဗာရှာဖွေမှုစာရင်း စသည်တို့ကို Amazon S3 တွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ တခါတရံတွင် ထိုဖိုင်များဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူမှုမှတ်တမ်းများကို ရယူနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပါသည်။ ထိုမှတ်တမ်းများကို ခွဲခြားစိတ်ဖြာစစ်ဆေးလေ့လာခြင်းဖြင့် ကျွနု်တို့အနေဖြင့် "ဆာဗာရှာဖွမှုစာရင်းကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်သော်လည်း ပြီးဆုံးသည်အထိမပြုလုပ်ကြသည့် အသုံးပြုသူမည်မျှရှိသနည်း"၊ "ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူထားသောအချက်အလက်ကို website assets နှင့် ဆာဗာရှာဖွေမှုအကြား မည်သို့ ခွဲထုတ်သနည်း" နှင့် "ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်ဒ်များကို တိုက်ခိုက်သူတစ်ဦးဦးသည် denial-of-service ပြုလုပ်နေသလား" စသည့်မေးခွန်းများကို ဖြေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

S3 bucket ရယူမှုမှတ်တမ်းများ တွင် IP လိပ်စာများ၊ အသုံးပြုသူအေးဂျင့်များနှင့် အသုံးပြုသည့်အချိန်များပါဝင်သည်။ ဤမှတ်တမ်းများကို S3 ထဲတွင်ပင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းကြောင့် Amazon သည် ထိုမှတ်တမ်းများကို ရယူနိုင်သည်။ (မည်သို့ပင်ဆိုစေ Amazon က ဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းထားခြင်းကြောင့် ဤသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။) Psiphon developers များသည် ထိုမှတ်တမ်းများကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အချက်အလက်များ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ထိုမှတ်တမ်းများကို ဖျက်ပစ်ပါသည်။ အချက်အလက်အကြမ်းများကို အခြား တတိယပါတီအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝေမျှခြင်းများ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ဘဲ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် လုံလောက်သည့် အချိန်ပမာဏလောက်အတွင်းသာ သိမ်းဆည်းထားပါသည်။

PsiCash

The PsiCash system only collects information necessary for the functioning of the system, monitoring the health of the system, and ensuring the security of the system.

The PsiCash server stores per-user information to allow for operation of the system, including:

 • generated user access tokens
 • ချိန်ခွင်လျှာ
 • နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှု ဒီဂျစ်တယ်အချိန်မှတ်တမ်း
 • PsiCash earning history, including what actions the rewards were granted for
 • PsiCash spending history, including what purchases were made

Creating a PsiCash account is optional. If an account is created, account-specific information such as username, password, and email address (if provided) are stored on the server. When logged in to a Psiphon client, the username is also stored locally.

In the user's web browser, some data is stored to allow for earning rewards and making purchases. This data includes:

 • generated user access tokens
 • when a PsiCash reward is allowed to be claimed again

For monitoring system health and security, system activity data is collected and aggregated. This data includes:

 • အသုံးပြုသူ၏နိုင်ငံ
 • ချိန်ခွင်လျှာ
 • အသုံးပြုသူ ကိုယ်စားလှယ် string
 • အသုံးပြုသူအတွက် ဖန်တီးထားသော ဗားရှင်း
 • PsiCash ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်အသေးစိတ်

Individual user data is never shared with third parties. Coarse aggregate statistics may be shared, but never in a form that can possibly identify users.

PsiCash server resources are stored in AWS, which means Amazon has access to the data.

my.psi.cash

Users create and manage their PsiCash accounts on the my.psi.cash website.

reCAPTCHA

my.psi.cash uses Google’s reCAPTCHA v3 (hereinafter “reCAPTCHA”), which protects websites from spam and abuse by non-human users (i.e., bots). reCAPTCHA collects personal information that is required for the functioning of the technology and is subject to its own privacy policy. Use of my.psi.cash indicates acceptance of Google’s Privacy Policy and Terms.

Our use of reCAPTCHA is strictly limited to ensuring the continued functioning of my.psi.cash. reCAPTCHA technology performs an automatic analysis for each site request without requiring the user to take any additional actions. This analysis is based on interactions made by the user, and is used to mitigate bot and other malicious behaviour on our website. The data collected during analysis is forwarded to Google, where Google will use this data to determine if you are a human user. This analysis takes place in the background, and users are not advised it is taking place.

For more information about Google’s reCAPTCHA technology, please visit https://www.google.com/recaptcha/about/.

ကွက်ကီးများ

my.psi.cash only uses cookies and similar tracking technologies to carry out activities that are essential for the operation of the website. Essential cookies are necessary to ensure basic functions of the website. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser, and do not represent any risk to your device. You can configure your browser settings to personalize how you would like your browser to handle cookies. Disabling essential cookies will degrade the functionality of this website.

အကြံပြုချက်

Psiphon မှတဆင့် အကြံပြုချက်ကိုတင်သွင်းမည်ဟု ရွေးချယ်လိုက်လျှင် သင့်အနေဖြင့် စစ်ဆေးထားသော အချက်အလက်ဒေတာများကို တပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပို့နိုင်သည်။ထိုအချက်အလက်များကို သင်အသုံးပြုနေစဥ်ကြုံရသည့် ပြဿနာများဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် Psiphon အဆင်ပြေချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်စေရန်တို့အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ဤအချက်အလက်များ ပို့ပေးမည်၊ မပို့ပေးမည်ကို သင်အနေဖြင့် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါသည်။ အချက်အလက်များကိုမပေးပို့မီ လျှို့ဝှက်စာအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ကျွနု်ပ်တို့သာ ဖွင့်ဖတ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ထိုအချက်အလက်တွင်ပါဝင်သည့် သတင်းအချက်အလက်သည် အသုံးပြုသည့်ကြားခံအပေါ်တွင်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း အောက်ပါများပါဝင်နိုင်သည်

Windows:

 • ကွန်ပြူတာလည်ပတ်မှုစနစ်ဗားရှင်း
 • Anti-virus ဗားရှင်း
 • သင်သည် အင်တာနက်ကို မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ထားပါသနည်း (ဥပမာ - dial-up သုံးသလား သို့မဟုတ် ကြားခံအင်တာနက်စနစ်များထားသလား။)
 • သင်၏ကွန်ပြူတာတွင် သိမ်းဆည်းရန်နေရာလွတ် မည်မျှရှိပါသနည်း

Android:

 • Android ဗားရှင်း
 • စက်၏ မော်ဒယ်
 • သင့်စက် root လုပ်ထားခြင်းရှိမရှိ

အီးမေးတုံ့ပြန်ပေးမှု

When you send an email request to our email auto-responder server, we are able to see your email address. While your email is being processed it is saved to the email server's disk, and it is deleted as soon as it is processed (usually in a few seconds). Your email address may be written to the server system logs. These logs are deleted after one week.

Our email auto-responder server is hosted in the Amazon EC2 cloud. This means that Amazon is able to see the email you send and our response to you.

ကျွနု်ပ်တို့လက်ခံရရှိသည့် အီးမေးလ်တိုင်းအတွက် အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထားပါသည် :

 • အီးမေးလ်တောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံရရှိသည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန် ဖြစ်သည်။
 • အီးမေးလ်တောင်းဆိုချက်ကို စာပြန်လိုက်သည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန် ဖြစ်သည်။
 • အီးမေးလ်၏အရွယ်အစား
 • အီးမေးလ်ပေးပို့တောင်းဆိုမှုအား ပေးပို့လိုက်သော မေးလ်ဆာဗာ။ (ဒိုမိန်းအမည်၏ သတ်မှတ်ထားမှုအနည်းဆုံး နောက်ဆုံးအပိုင်းသုံးပိုင်း။ ဥပမာ ne1.example.com ဖြစ်ပြီး web120113.mail.ne1.example.comမဟုတ်ပါ)

App Store များ

အကယ်၍သင်သည် Psiphon ကို Google Play Store သို့မဟုတ် Amazon AppStore စသည့် "app store" များမှရယူပါက ထို store မှ ထပ်မံကောက်ယူသည့်အချက်အလက်များလည်း ရှိသည်ကို သတိပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ဤသည်မှာ Google Play Store  မှကောက်ယူသည်များကို ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည် : https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/139628?hl=my