Biz Hakynda

Biz Kim

Psiphon Inc. Torontoda ýerleşýän, köp ugurly açyk çeşme platforma programmasyny döredýän kompaniya bolup her hepde 3 miliondan gowrak adamlara Internede birikmäne kömek edýär. Biziň toparymyz iñ gowy programma döretmekde gönügip, täze programmalary ýygy-ýygydan tanadyp, global auditoriyanyñ talaplaryny yerine yetirmek üçin iş alyp barýar.

Ýerine Ýetiriji Topar

Michael Hull Psiphon Inc.-yñ prezidentydyr. Ol iñ başyndan bäri Psiphon iş alyp baryp, hatda Toronto Universitetynda Citizen Lab diýip atlandyrylan proýekt bilen başlady. Şondan bäri ol programmany işläp düzüş we täze innowasiýalary döretmekde Psiphon iň ýokary derejelerde yaryşmagy mümkimçilik döredýär.

Programma üpjünçiligini döretmek

Psiphon biziñ ulanjylarymyz üçin gowy tejribe almagyna mümkinçilik döredyäris. Bu hem biziñ programalarymyz ulanmaga añsat, networklarymyz çalt we bularyñ ikisi hem pugta we durnukly bolmagyny añladýar. Ähli programaçylara muňa ýetmek gaty kyn, esasan hem gündelik täzelenip duryan gurşawda, köp dilde we platformalarda.

Biziñ ulanjylarymyz sahna arkasynda kyn işleriň nähili alynyp barylýandygyny bilýäris. Biz öz ulanjylarymyzyń gizlinlik maglumatlaryny goraýarys. Ulanjylar olaryń gizlingligine we howpsyzlygyna berilýän dykgatymyza üns hem bermän bilerler, emma olar gadrymyzy biler diyip umyt edýäris.

Psiphon topary size iñ gowy, tiz, ańsat we iñ açyk geçelge çözgütleri üpjün etmäne çalyşýar. Biziñ ukubymyz ýetyän ugry boýunça, dünýädäki ulanyjylary goramak, güýçlendirmek we asuda pikirleri üpjün etmek üçin täze mümkünçilikleri gözleýäris.

Dolandyrmak we Belli etmek

Uly ölçegli halkara göni-ýaýlym edýänler, ýekeje ýurtlarda iş alyp barýan kiçi göwrümli adam haklary goraýan edaralar ýaly bir näçe edaralara şertnamalarymyz bar. Hyzmat we Duýdurma toparymyz, paýlama usullary arakaly näçe adama Psiphon-a ýetenligini görkezijileri jemleýärler. We şol ugurdaky akymlary we Internetdäki maglumatyň erkin akymyndaky hereketliligi we täsirlerini öwrenýärler.

Hyzmatdaşlyk

Psiphon works closely with various groups to provide support and advice to people using Psiphon wherever they are. We have translations for our software in dozens of languages, and are adding more to our products through Transifex, with the help of the Localization Lab.

Biz bilen habarlaş

Email ugratmak arkaly Psiphon bilen habarlaşyp bilersiñiz:

info@psiphon.ca

Psiphon barada iň täze maglumatlary al

Poçta sanawlarymyza goşulyň: