Isleýän yeriñe alyp gider...

Siziñ yurduñyz, paýdarlar jemgyýeti, yada uniwersitetiñ tarapyndan senzurlanan?

Dünÿäde repressiÿa režimy bilen hereket edÿän ýurtlar bilen ÿüzbe-ÿüz bolup, biz islendik wagtda we islendik yerde size aýratyn niýetlenen mazmuny almana el-ýeterli etdik.

Psiphon Nähili Işleyär »

...sizi şol ýere howupsyz getiryär.

Howpsuz şekilde umumy WiFi ulanmak isleýärmisiňiz?

Mugt Internet ulanmak gowy, emma ogurlanan "cookies" ýada ulanyjy atlaryny ulanmak gowy däl. Nähili network ulanmagyňyza garamazdan, Psiphon size goragly internet girişi berer.

How do I know I can trust Psiphon? »

Üçüsini saýla: Ynam, Tizlik, Ýönekeýlik

2008-nji ýyldan bäri, Psiphon, dünýäde azatlygy çäklendirilen ýurtlardaky milliondan kän adamlara, senzurlanan maglumatdyr pikirleri ynamly bir görnüşde almagy kömek etdi. Psiphon size hem kömek edip biler.

Psiphon indir »

Psiphon näme?

Psiphon internet mazmunyna senzurasyz girmäge mümkinçilik berýän VPN, SSH we HTTP tehnologiýasyny ulanýan, Psiphon Inc. tarapyndan hödürlenýän dolanyşyk guralydyr. Psiphon 3 müşderiňiz senzura ilmezden geçmek mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin täze giriş nokatlary barada awtomatiki öwrener.

Biz Hakynda »